Сертификационо тело

Институт за путеве је решењем Савезног завода за стандардизацију број 04/1-152/22-88 од 09.03.1988. год. био овлашћен за атестирање фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт према Наредби о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт (Службени лист СФРЈ, број 41/87).

Привременим решењем број Пр 2-11/98 од 28.09.1998. године Југословенско акредитационо тело ЈУАТ, продужило је овлашћење СЗС да Институт за путеве настави са пословима и задацима сертификације производа (Атестирање фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт према Наредби) док се овлашћене организације не прилагоде захтевима Закона о стандардизацији (30/96) тј. акредитују се код ЈУАТ-а као Сертификациона тела за сертификацију производа.

Одлуком Генералног директора број 00-1976 од 23.05.2003. године формирано је тело за обављање послова сертификације производа, након чега је Југословенско акредитационо тело ЈУАТ спровело поступак акредитације и акредитовало Институт за путеве, а.д. као сертификационо тело за производе.

26.07.2022. године Акредитационо тело Србије – АТС је донело Одлуку бр. 480/2022 којом је Институт за путеве ад, Београд акредитован као тело за оцењивање усаглашености за сертификацију производа према прописима за фракционисани камени агрегат за бетон и асфалт сходно члану 21. до члана 31. Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт („Службени гласник РС“, бр. 78/20).

Решењем министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре бр. 119-01-00781/2022-08 од 2.8.2022. Институт за путеве ад, Београд именован је за тело за оцењивање и верификацију сталности перформанси грађевинских производа у складу са захтевима из Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт („Службени Гласник РС“, бр. 78/20), и то као:
– сертификационо тело за производ (сагласно чл. 21. до 31. Правилника),
– сертификационо тело за фабричку контролу производње (сагласно чл. 32.
и чл. 33. Правилника).

Сви заинтересовани могу преузети наш документ С.Т.-Д.001 Изјава о систему оцењивања и верификације сталности перформанси (ОВСП) – издање 27 – PDF како би се упознали са правилима и поступцима ОВСП, као и образац Захтев за ОВСП.

Подносиоцима захтева и потенцијалним клијентима информације о висини накнада су доступне на захтев који могу упутити Сертификационом телу писаним путем.

Заинтересованим странама су на захтев доступне информације о валидности дате сертификације.