Делатност

Делатност Института за путеве се базира на истраживачкој делатности у области саобраћаја, економије, инвестиција, истраживања у домену свих врста пројектовања и инжењерских конструкција, заштите животне средине, геотехнике, геологије, тла, грађевинских материјала (асфалт, бетон, компонентни материјали и адитиви), лабораторијска испитивања, контрола квалитета, као и сертификација производа (фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт).

Институт се бави израдом техничке документације (генерални, идејни и главни пројекти, пројекти изведеног стања и др.) за аутопутеве, путеве свих категорија, градске саобраћајнице, аеродромске писте, чворишта, петље, мостове, тунеле и друге објекте, коловоз, остале инфраструктурне објекте, пратеће објекте везане за путеве, градске саобраћајнице и др.

Израда свих врста студија, анализа, експертиза, стандарда, техничких прописа у области саобраћаја, геотехнике, одржавања и управљања путевима и улицама, технологије извођења, менаџмент-система, животне средине, грађевинских и осталих материјала, терена такође спада у наше делатности.

Остале делатности су:

  • пројектовање, формирање и израда комплетних база података о путевима, аеродромима и градским саобраћајницама, објектима, коловозу, терену, материјалима и др.
  • Стручни надзор, технологија и планирање одржавања и грађења путева, објеката и градских саобраћајница;
  • Специјализације и усавршавање кадрова из своје делатности путем организације саветовања, симпозијума, курсева и других научних активности и издавања часописа и монографија у циљу побољшања информисаности и нивоа знања;
  • Израда патентне документације за мерна возила и опрему, новоусвојене поступке и процедуре побољшања постојећих и усвајања нових, као и све друге иновације у научно-истраживачким областима делатности Института;
  • Савремено праћење, прикупљање, систематизовање и публиковање научно-стручне грађе из домена делатности Института.

Истраживачки рад

У Институту раде 2 доктора наука и 8 магистара. Истраживачки рад Институт обавља кроз израду истраживачко – развојних и истраживачких пројеката у области основних делатности.

Институт сарађује са факултетима у земљи и иностранству на усавршавању кадрова, као и у организацији последипломских студија, изради магистарских теза и докторских дисертација.

Институт је био организатор и активни учесник на пет симпозијума, два научно-стручна скупа, три међународна скупа, једној конференцији, 20 саветовања и четири семинара. У протеклом периоду издата је 21 публикација чији су аутори стручњаци Института за путеве.

 

Чланство у међународним организацијама

Још од почетка 70-тих, Институт за путеве сарађује у различитим областима међународне научно-истраживачке активности. Институт за путеве активно сарађује са сродним организацијама у иностранству.Институт за путеве је члан више међународних стручних и научних асоцијација са којима стручњаци имају активну сарадњу, као што су: FEHRL, IRF, AIPCR/PIARC, RILEM, ACI, ISSMFE, ISRM, IAEG i dr.

Посебан вид сарадње са иностранством остварен је у периоду од 1982.-1990.године кроз обуку кадрова – организовањем курса „Техно-економска оправданост планирања, пројектовања, изградње и одржавања путева у земљама у развоју“.