Систем менаџмента

Интегрисани систем менаџмента

Следећи савремен приступ у пословању и у жељи да у потпуности задовољи све садашње и будуће потребе и захтеве купаца својих производа и услуга, Институт за путеве ад, Београд је још 1998. године успоставио систем квалитета сходно стандарду ISO 9001.

Активности у Институту за путеве усклађене су са захтевима стандарда:

SRPS ISO 9001:2015 за систем менаџмента квалитетом, SRPS ISO 14001:2015 за систем менаџмента животном средином, SRPS ISO 39001:2016 за систем управљања безбедношћу друмског саобраћаја и SRPS ISO 45001:2018 за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду.

ИСМ су обухваћени сви пословни процеси ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ на матичној локацији Булевар Пека Дапчевића 45, Београд и свим локацијама на којима организација изводи радове или пружа друге услуге корисницима.

ИСМ се односи на: истраживачки рад у области путног инжењерства, лабораторијско испитивање путно-грађевинског материјала, геолошко-геотехничка истраживања, израда геодетских подлога, студије и анализе саобраћаја и заштите животне средине, стручни надзор, лабораторијско испитивање, пројектовање: путева, градских саобраћајница, мостова, тунела, аеродрома и других инжењерских објеката; експертиза техничке документације и објеката у експлоатацији; и делатност сертификације производа.

ПОЛИТИКА ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА

Политика система менаџмента је заснована на успостављању, примени и одржавању тржишно оријентисаног пословног система и на принципима интегрисаног система менаџмента.
Њен циљ је потпуно задовољење захтева, потреба и очекивања клијената и корисника наших услуга, уз стално побољшавање ефективности система менаџмента у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 39001:2016 и SRPS ISO 45001:2018.
Основна начела и опредељења политике система менаџмента Института су:

 • Испуњење захтева и очекивања клијената по питању рокова, квалитета, економичности решења и усаглашености са захтевима закона и других прописа из свих области.
 • Посвећеност испуњавању законских и других захтева који се односе на заштиту животне средине, безбедност и здравље на раду, и безбедност друмског саобраћаја.
 • Пред све запослене руководство ће непрестано постављати императив задовољења захтева и очекивања наручилаца услуга Института. Подстицаће се развој способности и мотивација водећих кадрова и свих запослених, као и свестан и активан однос према тежњама Института.
 • Посвећеност пружању безбедних и здравих услова рада ради спречавања повреда и нарушавања здравља у вези са радом, елиминисању опасности и смањивању OH&S и RTS ризика.
 • Кроз свеукупан рад и пословање исказиваће се корпоративна одговорност за шира друштвена стремљења и јавни интерес, одбацујући пословну политику краткорочних ефеката на уштрб пословног угледа, стручних принципа и властитих стратешких опредељења.
 • Стратешки циљеви се планирају на основу ове политике, при чему се води рачуна о контексту Института, узимајући у обзир ризике који могу утицати на процесе, квалитет, животну средину, безбедност и здравље на раду, као и безбедност у саобраћају запослених у ИНСТИТУТУ и корисника путне инфраструктуре Републике Србије.
 • Избором решења у својим пројектима и услугама Институт ће доприносити општој безбедности људи (OH&S и RTS), заштити животне средине и штедњи необновљивих природних ресурса.
 • Руководство ће давати нарочити значај и подстицати развојне активности и пројекте са циљем унапређивања технологија и методологија рада и ширења обима услуга Института на тржишту.
 • Унапређивање знања и свести запослених о очувању животне средине, безбедности и здравља на раду, као и безбедности друмског саобраћаја кроз одговарајућу обуку.
 • Институт ће помно пратити развој законске и техничке регулативе и стандардизације у својим областима рада и активно учествовати у напорима друштва и државне управе на плану хармонизације са међународним критеријумима, како би обезбедио значајно место у домаћој инфраструктури квалитета у области грађевинарства.
 • Пратећи и уводећи у своју праксу сва актуелна светска достигнућа у својим областима рада, уз систематску едукацију кадрова и обезбеђивање потребне материјалне основе, одржаће се висок степен прилагодљивости новим захтевима тржишта.
 • Успостављање партнерских односа са свим заинтересованим странама на начин да се одговорност за захтеве квалитета, екологије и безбедности производа пренесу на њих.
 • Посвећеност сталном побољшавању интегрисаног система менаџмента, као и консултовању и учествовању свих запослених у вези са питањима безбедности и здравља на раду.

Са садржајем ове политике упознати су на пригодан начин:

 • сви запослени у Институту у циљу промоције посвећености систему и
 • заинтересоване стране.

Ова политика је истакнута на видним местима у Институту и саопштaва се особама других послодаваца које раде за Институт.
На основу ове политике руководство ће сваке године дефинисати циљеве и програме за реализацију циљева.

Београд, 18.11.2022. године