Библиотека

Библиотека Института за путеве ад, Београд основана је 30.09.1985. године. Представља специјалну библиотеку у саставу Института. Њена примарна улога је да задовољава потребе научноистраживачког, стручног и пројектног рада, уз поштовање начела библиотечко-информационе делатности. Библиотека обезбеђује подршку научноистраживачком и стручном раду, системски прикупља, стручно обрађује, чува, похрањује и даје на коришћење библиотечку грађу и информације неопходне за одвијање и унапређење истраживачког и стручног рада Института.

Библиотека располаже основним фондом домаћих и страних монографских публикација и серијских публикација које обрађују питања из области: планирања, пројектовања, изградње, одржавања, заштите, експлоатације путева, градских саобраћајница и аеродромских писта, као и сродних дисциплина. Фонд чини и репрезентативна грађа из области: геотехнике, испитивања грађевинских материјала, технологије грађења, урбанизма, просторног планирања, екологије, очувања животне средине, система квалитета и састоји се од 5000 библиотечких јединица монографских публикација. Библиотека поседује и збирку референтних публикација (речника, енциклопедија и др.), као и збирку магистарских и докторских дисертација сарадника Института.

Током година, Библиотека je перманентно обнављала свој фонд новим актуелним издањима из области свих грана  грађевинарства, технике, заштите животне средине, технолошког инжењеринга, информатике, и слично. Мисија Библиотеке је да обнавља и проширује свој фонд не само куповином, већ и разменом, поклонима, као и сарадњом са другим научним и образованим институцијама на регионалном и међународном нивоу.

Поред обраде књига и часописа, посебна пажња се посвећује изради библиографија стручних  радова истраживача Института. У библиографијама се поред описа библиографске јединице, у напоменама детаљно образлаже о чему аутори говоре у научно-стручним радовима.  Библиотечко пословање Библиотеке Института за путеве ад, Београд је аутоматизовано.

Библиотека Института је претплаћена на велики број страних и домаћих часописа који покривају области са којима се  Институт бави у неизбежној папирној форми. Библиотека Института учествује у издавачкој делатности Института и редовно помаже у издавању Зборника радова са конгреса, научно-стручних скупова и конференција, као и часописа Институт за путеве и стручних  монографија наших научних радника, истраживача и сарадника. Посебно се издваја часопис Институт за путеве који је покренут 1970. године с циљем да постане стручна трибина најширег круга стручњака, који се баве проблемима у области путева где ће се износити запажања и искуства. Часопис Институт за путеве је намењен искључиво стручњацима у области путног инжењерства. У часопису се нарочито приказују нове методе, модерне технологије и савремени грађевински материјали, који се примењују при градњи и одржавању путева. Поред научно-стручног карактера, часопис има и едукативан карактер, да подиже знање инжењерима и техничарима, из свих комплексних области које припадају изградњи и одржавању путева и објеката на путевима.

Библиотека је намењена стручњацима Института, али је отвореног типа, што значи да су њен фонд и бесплатно пружање услуга и информација приступачни и спољним корисницима – сарадницима других научноистраживачких института и установа, наставном особљу Универзитета, професорима, асистентима, докторантима, магистрантима, студентима и другим заинтересованим појединцима.

Библиотека Института је укључена у Заједницу библиотека Универзитета у Београду, коју поред Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и факултетских библиотека, чине и библиотеке у саставу научних института удружених у Универзитет у Београду, са којима je такође током година остваривана успешна сарадња. Библиотека остварује блиску сарадњу са већином сличних библиотека, a посебно са Универзитетском библиотеком  „Светозар Марковић“ (UBSM) у Београду, која је и матична библиотека Библиотеци Института за путеве ад Београд. Библиотека за своје кориснике има слободан приступ целокупном фонду UBSM на основу колективног чланства које се обнавља на годишњем нивоу. Преко система SUBITO, такође при UBSM, редовно остварујемо међубиблиотечку позајмицу књига и часописа са иностранством за наше истраживаче. Веома блиску сарадњу Библиотека има и са Одељењем за научне информације Народне библиотеке Србије. Тачније, преко Конзорцијума библиотека Србије за обједињену набавку (KOBSON) доступно нам је 35000 наслова научних и стручних међународних часописа у електронском облику, као и 90000 књига у пуном тексту (System Ebrary). Већина истраживача Института има лозинке за приступ овим сервисима и за рад од куће. Приступ овом порталу не тражи никакве посебне дозволе осим што се подразумева да ће се придржавати правила коришћења истакнута на њиховој интернет страни.

Основни принцип рада Библиотеке је одувек подразумевао слободан приступ фонду, при чему се водило рачуна o систематичности распореда и лакој прегледности свих докумената којима Библиотека располаже. Ефикасно коришћење фонда потпомогнуто je и слободним приступом каталогу књига (по именима аутора или стручној подели на основу Универзалне децималне класификације – UDC).

Институт за путеве ад, Београд се сваке године појављује на Међународном Сајму књига у Београду са својим издањима у оквиру штанда Центра за промоцију науке.

Радно време Библиотеке је од 7:30-15:30h сваког радног дана.
Особа за контакт: др Јелена Добриловић Драговић, проф.