Надзор

Завод за стручни надзор чине два одељења:

 • Одржавање
 • Изградња

Основна делатност Завода је стручно-технички надзор над извођењем радова на изградњи, рахабилитацији, реконструкцији и одржавању државних путева ИА (аутопутеви) и IБ реда, државних путева IIА и IIБ реда, општинских путева, градских саобраћајница, аеродрома, мостова и објеката према домаћем законодавству и према свим врстама FIDIC уговора.

Завод се бави и израдом Пројеката технологије и организације грађења и Пројеката превентивних мера и безбедности и здравља на раду.

Стручним надзором су обухваћене следеће активности:

 • контрола да ли се грађење врши према техничкој документацији
 • контрола и провера квалитета извођења свих врста радова уз примену прописа, стандарда и техничких норматива
 • контрола и овера количина изведених радова
 • контрола грађевинске документације
 • давање потребних упутстава Извођачу радова, нарочито у случају одступања градње од техничке документације и промене услова градње објекта
 • сарадња са Пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења радова
 • учешће у техничком прегледу и пријему објеката, контрола отклањања примедби до коначног пријема објекта као и примопредаји објекта Инвеститору
 • консултантске услуге са циљем смањења трошкова и времена потребног за извођење радова путем оптимизације технологије грађења и решавање одштетних захтева

Неки од капиталних пројеката на којима је Завод за стручни надзор ангажован у последњих десет година су:

 • Изградња Коридора X кроз Србију
  • изградња аутопута Е-75, деоница: Бешка – Батајница,
  • изградња аутопута Е-75: Печењевце – Грабовница,
  • изградња аутопута Е-75: Левосоје – граница БРЈ Македоније,
  • изградња леве траке аутопута Е-75, деоница Хоргош (граница са Мађарском) – Нови Сад,
  • Е-80 деоница: Комрен – Просек;

nadzor-1

 • Изградња Коридора Београд – Јужни Јадран, аутопут Е – 763
  • деоница Уб – Лајковац;
  • Сектор I, деоница 3: Обреновац – Уб и деоница 5: Лајковац – Љиг;
  • Сектор II, деоница 1: Љиг – Бољковци, деоница 2: Бољковци – Таково и деоница 3: Таково – Прељина;

nadzor-2

nadzor-3

 • Изградња петље “Петлово брдо“ и петље „Орловача“ (II фаза);
 • Рехабилитација аутопута Е-75: Београд – Ниш, деоница Мали Пожаревац – Раља;
 • Рехабилитација коловоза на аутопуту Београд – Ниш: деоница Бегаљичко брдо – Мали Пожаревац;

nadzor-4

 • Рехабилитација путева и мостова:
  • М – 21, Лот XV, деоница: Увац – Нова Варош,
  • М – 22, Лот XVI, деоница: Биљановац – Баљевац,
  • М – 25.1, Лот XVII, деоница: Берање – Пожаревац;
 • Рехабилитација магистралних путева:
  • М – 5 Појате – Краљево,
  • М – 19, Лот XX, деоница ТЕНТ Б- Мишар;
  • М – 19, Лот XXI, деоница Дебрц – Мишар;
 • Радови на Обилазници Београд
  • сектор 4, деоница: Добановци – Бубањ Поток,
  • II фаза петље „Добановци“ ,
  • сектор 5, надзор на изградњи тунела „Стражевица“,
  • надзор на изградњи тунела „Липак“;

nadzor-5

nadzor-6

 • Надзор на изградњи државног пута I категорије М-4, деоница: Бор – Зајечар;
 • Надзор над извођењем радова на реконструкцији магистралног пута Будва – Бар, деоница: Бечићи – Рафаиловићи;
 • Надзор над извођењем радова на реконструкцији трамвајске двоколосечне пруге, трамвајске контактне мреже, коловоза, тротоара и инфраструктуре у Улици војводе Степе;

nadzor-7

 • Надзор на изградњи и одржавању улица у Београду, 10 градских и 7 приградских опшина;
 • Инвеститорски надзор (супер контрола) над извођењем радова на зимском и летњем одржавању путне мреже која је изузета из мреже државних путева I и II реда;
 • Надзор на одржавању магистралних и регионалних путева у Србији;
 • Надзор на одржавању аутопута;
 • Надзор на одржавању мостова на магистралним и регионалним путевима у Србији;
 • Надзор на одржавању државних путева I и II реда у Мачванском и Колубарском округу – Пилот Пројекат.

nadzor-8