Сертификационо тело

Институт за путеве је решењем Савезног завода за стандардизацију број 04/1-152/22-88 од 09.03.1988. год. био овлашћен за атестирање фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт према Наредби о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт (Службени лист СФРЈ, број 41/87).

Привременим решењем број Пр 2-11/98 од 28.09.1998. године Југословенско акредитационо тело ЈУАТ, продужило је овлашћење СЗС да Институт за путеве настави са пословима и задацима сертификације производа (Атестирање фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт према Наредби) док се овлашћене организације не прилагоде захтевима Закона о стандардизацији (30/96) тј. акредитују се код ЈУАТ-а као Сертификациона тела за сертификацију производа.

Одлуком Генералног директора број 00-1976 од 23.05.2003. године формирано је тело за обављање послова сертификације производа, након чега је Југословенско акредитационо тело ЈУАТ спровело поступак акредитације и акредитовало Институт за путеве, а.д. као сертификационо тело за производе.

Од тада се акредитација  одржава у континуитету.

У новембру 2020. године Акредитационо тело Србије – АТС је обавило поновно оцењивање, односно реакредитацију Института за путеве ад Београд као Сертификационог тела за производе.

3.2.2021. АТС је Сертификационом телу издао нови сертификат према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, са роком важења до 2.2.2025. године.

Обимом акредитације од 3.2.2021. Институт за путеве ад, Београд акредитован је за обављање послова:

  • Сертификација производа према прописима о обавезној сертификацији: фракционисани камени агрегат за бетон и асфалт – према Наредби о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт (Службени лист СФРЈ број 41/87).

С обзиром да је од 6.6.2021. почела примена Правилника о техничким захтевима за фракционисани агрегат за бетон и асфалт (Сл. гласник РС, бр. 78 од 29.05.2020. године) Институт за путеве ад, Београд у складу са овим Правилником може да обавља радње које су утврђене за именовано сертификационо тело за производ / именовано тело за сертификацију фабричке контроле производње.

Сви заинтересовани могу преузети наш документ С.Т.-Д.001 Изјава о систему оцењивања и верификације сталности перформанси (ОВСП) – издање 23 – PDF како би се упознали са правилима и поступцима ОВСП, као и образац Захтев за ОВСП