Сертификационо тело

Када је у питању сертификација производа, Институт за путеве решењем Савезног завода за стандардизацију број 04/1-152/22-88 од 09.03.1988. год. овлашћен je за атестирање фракционисаног агрегата за бетон и асфалт према Наредби о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт (Службени лист СФРЈ, број 41/87). Привременим решењем број: Пр 2-11/98 од 28.09.1998. године Југословенско акредитационо тело ЈУАТ, продужио је овлашћење Савезног Завода за стандардизацију да Институт за путеве настави са пословима и задацима сертификације производа – Атестирање фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт према Наредби о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт (Службени лист СФРЈ број 41/87) док се овлашћене организације не прилагоде захтевима Закона о стандардизацији (Службени лист СРЈ број 30/96) тј. акредитују се код ЈУАТ-а као Сертификациона тела за сертификацију производа.

Одлуком Генералног директора број 00-1976 од 23.05.2003. године а у складу са тачком 65 Статута Института за путеве формирано је Сертификационо тело за сертификацију производа.

Одлуком о формирању Сертификационог тела и израдом свих неопходних докумената правила и поступака сертификације, поднет је захтев ЈУАТ-у за акредитацију Института за путеве као Сертификационог тела за производе.

У априлу и мају 2003. године Југословенско акредитационо тело ЈУАТ спровело је поступак акредитације и акредитовало Институт за путеве, а.д. као сертификационо тело за производе.

Акредитација је обављена сходно захтевима стандарда / упутства JUS ISO/IEC Упутство 65:1999 Општи захтеви за организације које спроводе системе сертификације производа.

Према решењу Југословенског акредитационог тела – ЈУАТ Институт за путеве а.д, из Београда је акредитован као сертификационо тело за следеће призводе:

  • Фракционисани камени агрегат за бетон и асфалт
  • Хидроизолациони материјали импрегнисани битуменом и битуменске траке

У децембру 2012. године Акредитационо тело Србије – АТС је обавило поновно оцењивање, односно реакредитацију Института за путеве ад Београд као Сертификационог тела за производе, за фракционисани камени агрегат за бетон и асфалт сходно Наредби о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт (Службени лист СФРЈ број 41/87).

Јула 2015. Сертификационо тело је добило сертификат према новом издању стандарда SRPS ISO/IEC 17065:2013.
Фебруара 2017. године АТС је донео Одлуку бр. 54/2017 којом се Институту за путеве ад, Београд обнавља акредитација и издаје Сертификат са роком важења до 2.2.2021. године.

У септембру 2017. АТС је Сертификационом телу издао нови сертификат према стандарду SRPS EN ISO/IEC 17065:2016.
Обимом акредитације од 20.9.2017. Институт за путеве ад, Београд акредитован је за обављање послова:

  • Сертификација производа према прописима о обавезној сертификацији: фракционисани камени агрегат за бетон и асфалт.

Сви заинтересовани могу преузети наш документ С.Т.-Д.001 Изјава о систему сертификације (издање 18) – PDF како би се упознали са правилима и поступцима сертификације, као и Регистар издатих сертификата – PDF